Internet bankarstvo

internet bankarstvoInternet bankarstvo je veoma važan sastavni deo digitalne ekonomije, a posebno za transfer novčanih sredstava u segmantu elektronskog platnog prometa, tako da je gotovo u svim oblastima poslovanja banaka internet bankarstvo zastupljeno. Bankarski sektor putem internet bankarstva komunicira unutar banaka i pruža usluge svojim klijentima, jer savremena poslovna saradnja i komunikacija zahtevaju visok nivo finansijskih operacija. Institucionalno bankarstvo i globalno finansijsko tržište su kategorije društvenog života koje se svakodnevno razvijaju i usavršavaju tako da je sasvim prirodna pojava transformacije načina rada u skladu sa napretkom informatičke tehnologije. Kao rezultat toga došlo je do primene inovacija kao što su digitalna ekonomija i internet bankarstvo, koje praktično brišu sve geografske i druge granice između banaka, brokerskih kuća, osiguravajućih kompanija i sl. Internet bankarstvo je postalo vodeća tehnologija u globalnom finansijskom sektoru i savremenoj koncepciji na međubankarskom tržištu. Pri prvoj pojavi, inernet bankarstvo je predstavljalo revolucionarni proces koji je izazivao dosta polemika i nesuglasica baš unutar banaka. Naime, banke su internet bankarstvo prihvatale sa podozrenjem, ali su nesumnjive prednosti i pogodnosti u poslovanju vrlo brzo dovole do masovne primene. Šta više, podaci govore da u svetu više hiljada različitih banaka svojim klijentima i komintentima pružaju usluge koje sadrže internet bankarstvo sa tendencijom stalnog poboljšanja i proširenja paketa usluga, ali i borjnosti onih koji posluju putem internet bankarstva.  Kada se sagledaju sve prednosti koje ima internet bankarstvo kao deo elektronskog poslovanja u odnosu na klasični oblik poslovanja, najpre su uočljive osnovne prednosti, a one se odnose na  smanjenje troškova poslovanja i uštedu vremena, brži obrt sredstava, siguran i bezbedni platni promet, ali i stalni uvid u stanje na računu i promet itd. Osnovni cilj uvođenja sistema elektronskog plaćanja je bio usmeren ka rešavanju problema sistema plaćanja zasnovanih na papiru tj. zamene glomaznih papirnih dokumenata putem prenosa elektronskim putem, ali je praksa dalje pokazala da su ovakvi procesi uslovili kompletan reiženjering poslovnih procesa. Internet bankarstvo, kao i pojava elektronskog novca nametnuli su potpuno novu filozofiju u bankarstvu uopšte koja je zasnovana na elektronskoj razmeni podataka i sredstava, Naime,  razvoj elektronskog prenosa sredstava znatno je uticao na izmene finansijskih instrumenta i tehnologije poslovanja. Kao najvažnije treba istaći da se finansijske transakcije mogu prenosti na neograničenu udaljenost i u vremenu koje se meri delićima sekunde, a upravo ta činjenica je doprinela da internet bankarstvo postane svakodnevna praksa u interbankarskom sektoru, ali i šre. Razvijena mreža bezgotovinskog transfera novca na mikro i makro nivou u znatnoj meri je uslovilo i primenu niza novih bankarskih tehnologija poput elektronske trgovine, samouslužnog bankarstva, kućnog i kancelarijskog bankarstvo i dr. Elektronska trgovina omogućava klijentu kupovinu i plaćanje preko interneta posredstvom kućnog računara, a za sve kupce, trgovine i banke je elektronska trgovina posebno efikasna zbog relativno niskih troškova održavanja i organizacije samog poslovanja. Takođe je u ekspanziji i razvoj trgovine na međunarodnom finansijskom tržištu koje je doživelo fantastičan razvoj upravo zahvaljujući napretku poslovanja u bankarskom sektoru i informatičkoj tehnologiji. Ovome treba dodati kao posebno važno, mogućnosti i aspekte zaštite poverljivih podataka i obezbeđivanje sigurnosti komunikacije, što imaju kao prioritet sve savremene tehnologije u koje se ubraja i internet bankarstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *