Robne valute i strategija korelacije

Forex Market nudi veliki izbor investicionih instrumenata u vidu valutnih parova na kojima se trguje uz primenu raznih strategija, a jedna od popularnijih je strategija korelacije robnih valuta sa robom od strateške važnosti. Prvenstveno se to odnosi na zlato i plemenite metale, ali i na druge vrste roba, sirovu naftu, retke rude i sl. Valute zemalja čija se ekonomija u najvećem delu oslanja na izvoz sa pravom se karakterišu kao robne valute, ali se u Forex trgovanju ipak mora voditi računa i o drugim važnim ekonomskim faktorima, npr. stepenu korelacije valuta sa robom. Dakle, nije dovoljno znati da je Kanada veliki svetski izvoznik nafte i na osnovu toga bazirati analizu kretanja kanadskog dolara na tržištu. Ovo je važna napomena, tim pre, što je poznato da u svakom valutnom paru dok prodajemo jednu valutu istovremeno kupujemo drugu, pa je jasan zaključak da se cena drukčije ponaša u odnosu kanadskog dolara i američkog dolara (USD/CAD) i u slučaju kanadskog dolara i švajcarca (CAD/CHF).

Grafikoni 1 i 2 – Niska korelacija (manja od 50%)

Izvor: www.fortrade.com

Pre svega, u navedenom prvom slučaju kanadski dolar je tzv. brojna (druga) valuta dok je u drugom osnovna (prva) valuta. Međutim, nije dovoljno samo razlikovanje pozicije valute unutar valutnog para. Kanadski dolar važi za vrlo karakterističnu robnu valutu iz grupe “robnih dolara” (nazivaju ga i petro-dolarom) pa uglavnom sve analize u vezi sa njegovim kretanjem na tržištu uzimaju u obzir ovu važnu karakteristiku – veza sa kretanjem sirove nafte na globalnom tržištu. Dakle, veza robe i robnih valuta jeste važna, ali nije jedina već postoje neka opšta pravila kojih se treba uvek pridržavati u strategiji korelacije roba i valuta. Kao prvo, kratkoročna kretanja cene robe na berzi obično ne utiču direktno na robnu valutu, pa je zato irelevantno koristiti korelaciju kratkoročnih dešavanja na tržištu (samo retki primeri to dozvoljavaju i to su uglavnom korelacije preko 80%). Kao drugo, treba se uvek imati na umu da i u slučaju visoke korelacije izvoz ipak predstavlja samo jedan pokazatelj stanja ekonomije jedne zemlje.

Grafikoni 3 i 4 – Korelacija veća od 50%

Izvor: www.fortrade.com

Fundamentalnu analizu treba posmatrati kompleksno sa različitih aspekata, a to znači da treba sagledati celokupnu ekonomiju zemlje, kamatne stope, ali i političku situaciju uz dodavanje robnih kretanja u okviru ukupne analize što uvek pruža jasniju sliku i bolje ideje za trgovanje. Osim toga, sa uticajem koji imaju i likvidnošću kojom raspolažu u Forex trgovajnu, valute mogu biti odlična alternativa za trgovanje robom ili hedžovanje robnih investicija. Primeri na grafikonima upravo pokazuju zamku u koju mogu upasti neoprezni trejderi koristeći strategije korelacije roba i robnih valuta. Naime, na kretanje valutnih parova GBP/USD i USD/CAD u velikom delu utiče kretanje cene sirove nafte na tržištu zbog činjenice da su Velika Britanija i Kanada veliki izvoznici nafte (što pokazuju grafikoni 1 i 2 sa negativnom korelacijom sa više od 50%). Međutim, ako se preciznije analizira dnevni grafikon uočljiva su veća odstupanja u korelacionom odnosu (dok se minimumi vrednosti cene dugoročno poklapaju, maximumi na ovim valutnim parovima nisu usklađeni). Štaviše, u većem delu uporedni grafikoni pokazuju indicije pozitivne korelacije, što nije prirodno (vrednosti nisu za konsulatciju) jer robne valute imaju oprečne pozicije unutar valutnih parova u odnosu na USD. Razlog za pojavu takvog disbalansa svakako treba tražiti u složenom geopolitičkom uticaju SAD na ove dve zemlje, ali svakako i podatak da Kanada oko 85% nafte izvozi upravo u SAD. Velika Britanija svoj izvoz nafte uglavnom plasira u Evrozoni gde su složeni međudržavni odnosi, te je obavezno primeniti opšta pravila trgovanja prema strategiji korelacije robe i robnih valuta da bi se izbeglo upadanje u kolpku izbora nepouzdanih informacija sa tržišta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *