Vrste pokretnih proseka

Pokretni proseci (Moving Average ili skraćeno MA) spadaju u grupu tehničkih indikatora koji se najčešće koriste u analizi, a mnogi analitičari ih smatraju osnovnim pokazateljima analitičkih grafikona, poput azbuke. Pored jednostavne interpretacija njihovih parametara, pokretne proseke krasi vrla upotrebljivost na svim vremenskim intervalima i svim valutnim parovima što nije mala prednost u odnosu na većinu indikatora čija je primena prilično limitirana (pravilan izbor za određeni Time frame i dr.). Osim toga, određene vrste pokretnih proseka omogućuju delikatnost postavke grafičke analize sa neverovatnim performansima u cilju velike preciznosti u predviđanju kretanja tržišta.

Vrste pokretnih proseka i njihove glavne osobine su:

  • jednostavni pokretni prosek (podjednako meri svaku cenu u vremenskom intervalu),
  • pojačani pokretni prosek (uvek ističe u prvi plan najsvežije podatke sa tržišta),
  • eksponencijalni pokretni prosek (koristi stare i nove podatke).

Kod jednostavnog pokretnog proseka trejder prema potrebi može da bira koju vrednost cene želi da prati (na otvaranju ili zatvaranju), a na kraju se sve te vrednosti sabiraju i vadi njihov prosek što se grafički prezentuje u vidu krivudave linije. Pojačani pokretni prosek praktično izravnava cenu, a prosek čini osetljivim na promene vrednosti u datom trenutku. Eksponencijalni pokretni prosek množi procenat najnovije cene sa prosekom iz prethodnog perioda posmatranja. Trejderi se uvek trude da odaberu najoptimalniji pokretni prosek, a praksa pokazuje da je najpopularniji jednostavni pokretni prosek SMA (Simple moving average). Pokretni prosek se uglavnom koristi da naglasi dugoročni trend, ali i za otkrivanje fluktuacija cena na kratkoročnim trendovima. Za trejdere je najvažnije da shvate kako se izračunava SMA da bi razumeli njegovu funkcionalnost u analizi. Dakle, iako je na trejderskoj platformi automatski konstruisan pomični prosek to ne znači da nije važno znati kako se kreću njegovi parametri. Izračunavanje SMA se jednostavno (kako mu ime kaže) – sabira se određen broj vrednosti cena na zatvaranju ili otvaranju i podeli se zbir njihovim brojem (kontinuitet obrazuje pokretni prosek). Najčešće se koriste bar dva pokretna proseka sa različitim periodima posmatranja na istom grafikonu (10, 20, 50, 100…200). Najbitnija osobina pokretnih proseka je činjenica da apsolutno nema dvosmislenosti u vezi sa tumačenjem, odnosno, interpretacijom vrednosti njegovih parametara. Trgovci valutama kombinuju pokretne proseke sa indikatorom Momentum-a u cilju što preciznije odluke o kupovini ili prodaji. Treba naglasiti da je je na platformi po default-u uvršćen MA14 (Moving Average sa periodom 14) što odgovara periodu od dve sedmice i uzima se za osnovni reper u analizi. Dakle, kraći periodi MA koriste otkrivanju fluktuacije cene dok duži periodi opisuju prirodu i tok dugoročnijeg trenda itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *