Profitabilni poslovi

profitabilni posloviSavremen način života i poslovanja kategoriju profitabilni poslovi stavlja u prioritetni položaj. Profitabilni poslovi najčešće podrazumevaju: berzansko poslovanje, odnosno, investiranje na finansijskom tržištu. Naime, aktuelna dešavanja na ekonomsko-političkom polju donela su mnoštvo promena poput svojinske transformacije, akcionarstvo, razvoj investicionih fondova i slično. Proces privatizacije i svojinske transformacije uspostavio je novi način investiranja putem ulaganja na berzi, a kao posledica promena koje su uslovile, pre svega, nove ekonomske kategorije itd. Praktično, u procesu tranzicije i transformacije društvene svojine u tržišnu ekonomiju i prelaska iz statusa samoupravljača u status akcionara je uslovilo da se berzanski poslovi prepoznaju kao profitabilni poslovi putem ulaganja na berzi. Prvi koraci ovakve tržišne ekonomije načinjeni su 1989. godine od kada se javljaju razni modeli privatizacije. Godine 1997. je donešen Zakon o svojinskoj transformaciji, a 2001. godine  Zakon o privatizaciji i tako je obnovljeno akcionarstvo u Srbiji koje datira od tridesetih godina devetnaestog veka. Tačnije, prve ideje o kontrolisanju kretanja vrednosti novca u dalekoj prošlosti sprovodilo je Srpsko trgovačko udruženje, koje ima značajnu ulogu za razvitak celokupne srpske trgovine. Moglo bi se reći da se je takvo prestižno udruženje još u dalekoj prošlosti imalo sluha da su investiranje na berzi veoma profitabilni poslovi.

Profitabilni poslovi današnjice uglavnom podrazumevaju poslovanje u bankarstvu, raznim vrestama osiguranja i sličvo, dok se manje misli na industrijski i proizvodni sektor. Slična je situacija i u sektoru usluga, mada se manje često može govoriti o profitabilnim poslovima u svim sferama društvenog života, ali srazmerno preduzetničkom duhu. Međutim, svi profitabilni poslovi, a tako i berzansko poslovanje zahteva određena znanja, pored investicione odlučnosti. Naime, trgovanje na berzi je moguće ostvariti isključivo posredstvom brokera, koji obavezno imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, a naravno i dozvolu za rad na tržištu kapitala. Licence i dozvole daje Komisija za hartije od vrednosti, koja ujedno vrši kontrolu berzanskog poslovanja. Potpuno je prirodno da svaka špekulacija u profitabilnim poslovima mora biti pod strogom kontrolom, zato nije čudo što se investiranje na berzi kontroliše od strane državnih organa. Shodno tome, svaki potencijalni trgovac na berzi, bilo da je fizičko ili pravno lice, mora da izabere brokersku kuću posredstvom koje će ulagati na berzi. Odabir brokera se odvija shodno određenim kriterijuma od kojih zavisi uspešnost koju profitabilno poslovi imaju. Drugim rečima, profitabilnost investiranja je u direktnoj zavisnosti od valjanosti paketa usluga koji nude brokerske kuće svojim potencijalnim klijentima. Obzirom da su brokeri po pravilu članovi berza i specijalizovani poslovni subjekti za posredovanje u berzanskom poslovanju od njih se očekuje da su pouzdani u oblasti investicija. Ovo pre svega podrazumeva visoku profesionalnost u poslovanju, a brokerska kuća treba da bude pouzdana, informativna, poslovna i predusretljiva za sve zahteve klijenta. Budući da je svaki akcionar kao investitor ujedno vlasnik kapitala neke kompanije broker je dužan da na transparentan način prezentira svoj način poslovanja u skladu sa zakonskom ragulativom i to pre nego što klijent donese investicionu odluku, bilo da se radi o prodaji akcija na berzi ili o kupovini istih. Jasno je da vlasnički odnosi spadaju u kompleksnu kategoriju, a investiranje na berzi jedan vid poslova kojim se karakterišu profitabilni poslovi.

Pogledajte i koja je to najveća internet zarada i kako zaraditi novac u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *